Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
16.04.2021

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення  про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори) ПрАТ “Івано-Франківськцемент”,  які  відбудуться 20 травня 2021 року (дата завершення голосування).

Форма бюлетня для голосування  буде розміщена на веб-сайті Товариства: www.ifcem.if.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  Загальних зборах: 14 травня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 15 травня 2021 на вебсайті Товариства за адресою www.ifcem.if.ua.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування  20 травня 2021 року.

 

Проект  порядку денного загальних зборів:      

 

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії  Загальних зборах акціонерів Товариства депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА»  відповідно до укладеного договору.

 

2.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

3.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

  1. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

 

  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт  Товариства  за  2020 рік.

 

5.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити чистий прибуток Товариства за  2020 рік в сумі 1 319 584 000,00(один мільярд триста дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят чотири тисячі)грн. 00 копійок.

2.Чистий прибуток Товариства в сумі  1 319 584 000,00(один мільярд триста дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят чотири тисячі)грн. 00 копійок залишити нерозподіленим.

 

6.Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів в розмірі 215 000 000,00 (двісті п’ятнадцять мільйонів) гривень, в т. ч. 87 805 403,00 (вісімдесят сім мільйонів вісімсот п’ять тисяч чотириста три) гривні 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2018р. та 127 194 597,00 (сто двадцять сім мільйонів сто дев’яносто чотири тисячі п’ятсот дев’яносто сім) гривень 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2019р.

Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів,  шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок

 

7.Про затвердження вчинених у 2020 році  правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  у 2021 році.

Проект рішення:

Затвердити укладені ПрАТ “Івано-Франківськцемент”  з АТ “Укрексімбанк” наступні правочини:

-генеральна кредитна угода  № 5405N2  від 27.12.2005р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: № 5405N2- 0079 від  27.02.2020р.,                № 5405N2- 0080 від 01.07.2020р.,  № 5405N2- 0081 від 20.08.2020р.,  № 5405N2- 0082 від 20.11.2020р.;

-кредитний договір №5416К15/ EEP-101-EXIM від 12.12.2016р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416К15/EEP-101-EXIM-0013 від 04.02.2020р.,  №5416К15/EEP-101-EXIM-0014 від 01.07.2020р.;

-кредитний договір №5416К16 від 12.12.2016р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5416К16-0011 від 01.07.2020р.;

-кредитний договір №54317К5 від  05.04.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317К5-0009 від 01.07.2020р., №54317К5-0010 від 20.08.2020р.;

-кредитний договір №54318К3 від  18.04.2018р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54318К3-0002 від 01.07.2020р.;

-кредитний договір №19-12K О0015 від 26.06.2019р.;

-додаткові угоди,  укладені протягом 2020р., в т.ч.:№19-12K О0015- 0001 від 04.02.2020р.;

-кредитний договір №20-12KО0008 від 01.07.2020р.,

-додаткові угоди,  укладені протягом  2020р., в т.ч.: №20-12KО0008-0001 від 20.11.2020р.,

-кредитний договір №20-12K N0001 від 20.08.2020р.,

-договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р.,

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5406Z101-0027 від 10.03.2020р.,

№5406Z101-0028 від 24.07.2020р.;

-договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5408Z68-0016 від 10.03.2020р. №5408Z68-0017 від 24.07.2020р.;

-договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5412Z11-0010 від 24.07.2020р.;

-договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z1-0019 від 16.01.2020р. №5414Z1-0020 від 10.03.2020р.,  №5414Z1-0021 від 24.07.2020р.;

-договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z2-0010 від 16.01.2020р.,  №5414Z2-0011 від 10.03.2020р.;

-договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №5414Z6-0018 від 27.04.2020р., ,№5414Z6-0019 від 01.06.2020р.,  №5414Z6-0020 від 26.06.2020р.

-договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317Z23-0004 від 16.01.2020р.,

№54317Z23-0005 від 10.03.2020р. , №54317Z23-0006 від 24.07.2020р.;

-договір застави №54317Z9 від 21.04.2017р.;

-додаткові угоди, укладені протягом 2020р., в т.ч.: №54317Z9-0003 від 24.07.2020р.

Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди     №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище  10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

 

8.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

 

9.Обрання  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членів наглядової ради Товариства  із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

                                                                                                                          

 

Найменування показника

Період
звітний попередній
Усього активів 5 313 725 4 743 759
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 020 459 3 064 938
Запаси 895 493 831 452
Сумарна дебіторська заборгованість 533 554 341 067
Гроші та їх еквіваленти 130 951 103 349
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 097 187 2 260 692
Власний капітал 3 263 602 2 427 543
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 133 132 133 132
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 772 940 1 025 979
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 277 183 1 290 237
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1 319 584 821 637
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 331 315 1 331 315
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 990,18 618,68

                                                                                                                     

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного зборів: www.ifcem.if.ua.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних  Загальних зборів до дати прове­дення  Загальних зборів акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua. Довідки за телефоном:  (0342) 58-37-09.  Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Воробець В. Я(член Наглядової ради).

 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень ) на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Акціонер здійснює голосування на Загальних зборах шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.   Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства: www.ifcem.if.ua. Бюлетні для голосування приймаються депозитарною установою до 18-00год. 20 травня 2021р.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах  відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

 

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про збори ІФЦ(з електронним цифровим підписом)