Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
13.01.2020

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район,                с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення  про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори) ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, які  відбудуться 14 лютого 2020 року  в адміністративному приміщенні ПрАТ “Івано-Франківськцемент”(зал для переговорів другого поверху) за адресою: вул. Н. Яремчука,1а, с.Ямниця,  Тисменицького району, Івано-Франківської області, 77422.

Реєстрація учасників Загальних зборів  з 1000 год. до 1045 год. в день та за місцем проведення зборів.

Початок Загальних зборів о 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  – станом на 24-00 год 10.02.2020р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення  Загальних зборів, а саме, на 11.01.2020р.) – 1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча  триста п’ятнадцять) штук  простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 11.01.2020р.) – 1 331 315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча  триста п’ятнадцять) штук  простих іменних акцій.

                      Проект  порядку денного Загальних зборів:

 

1.Обрання  членів лічильної комісії.

Проект рішення:

         Обрати лічильну комісію складі: голова комісії  – Білоус Світлана Вікторівна,  члени комісії –  Благий Андрій Михайловича, Вінницький Олег Юрійович.

2.Про затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити  наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей  – до 5 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою бюлетенів для голосування.

3.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням його  у відповідність  до Закону України   “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут    приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати  статут приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» в новій редакції.  Уповноважити голову правління  Товариства здійснити всі необхідні дії  особисто або через уповноваженого  представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної  реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі  та статуту ПрАТ “Івано-Франківськцемент” в новій редакції.

  1. Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів з  нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 85 000 000  гривень.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів,  шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного Загальних зборів : www.ifcem.if.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах  Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на  Загальних зборах  Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  Загальних зборів  із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на  Загальних зборах  представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загальних зборах  на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на  Загальних зборах  декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах  Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на  Загальних зборах  не виключає право участі на цих Загальних зборах  акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення   Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів  Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: 77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області(кабінет юридичного відділу адміністративного приміщення Товариства). Довідки за телефоном:  (0342) 58-37-11.  Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Воробець В. Я.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення  Загальних зборів  Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення  Загальних зборів.

Товариство до початку  Загальних зборів  у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного  Загальних зборів  та порядку денного  Загальних зборів  до дати проведення  Загальних зборів  (до 14.02.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Наглядова рада Товариства