Особлива посадові ІФЦ 30.06.2020
01.07.2020

Додаток 1

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

01.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

01/1160-1/7

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння Круць Микола Федорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент”
2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
3. Місцезнаходження 77422 с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00292988
5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 58-37-12 (0342) 58-37-64
6. Адреса електронної пошти office@ifcem.if.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  www.ifcem.if.ua 01.07.2020
  (URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

 

 

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2020 припинено повноваження Член правлiння -голова правлiння Круць Микола Федорович 0.00000
Зміст інформації
Рiшення прийнято Наглядовою  радою ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №195 вiд 30.06.202020р.), припинено повноваження  – члена правлiння -голови правлiння Круця Миколи Федоровича  (дата вчинення дiї 30.06.2020)   На данiй посадi перебував 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
30.06.2020 припинено повноваження Член правлiння -заступник голови правлiння Круць Тарас Миколайович 0.00000
Зміст інформації
Рiшення прийнято Наглядовою  радою ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №195 вiд 30.06.202020р.), припинено повноваження  – члена правлiння –заступника голови правлiння Круця Тараса Миколайовича (дата вчинення дiї 30.06.2020)   На данiй посадi перебував 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
30.06.2020 припинено повноваження Член правлiння Маковiйчук Микола Васильович 0.00000
Зміст інформації
Рiшення прийнято Наглядовою  радою ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №195 вiд 30.06.202020р.), припинено повноваження – члена правлiння Маковiйчука Миколи Васильовича  (дата вчинення дiї 30.06.2020)   На данiй посадi перебував 3 роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
30.06.2020 обрано Член правлiння -голова правлiння Круць Микола Федорович 0.00000
Зміст інформації
Рiшенням наглядової ради ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №195 вiд 30.06.202020р.) з врахуванням рiшення правлiння ПрАТ “Iвано-Франкiвскцемент” вiд 30.06.2017р.(протокол №35 вiд 30.06.2020р) обрано з 01.07.2020р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:- члена правлiння – голову правлiння Круця Миколу Федоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останнi 5 рокiв займав посаду голови правлiння  ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”;
30.06.2020 обрано Член правлiння -заступник голови правлiння Круць Тарас Миколайович 0.00000
Зміст інформації
Рiшенням наглядової ради ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №195 вiд 30.06.202020р.) з врахуванням рiшення правлiння ПрАТ “Iвано-Франкiвскцемент” вiд 30.06.2017р.(протокол №35 вiд 30.06.2020р) обрано з 01.07.2020р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:

– члена правлiння-заступника голови правлiння Круця Тараса Миколайовича.  Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останнi 5 рокiв займав посади  члена правлiння, заступника голови правлiння  ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”.

30.06.2020 обрано Член правлiння Маковiйчук Микола Васильович 0.00000
Зміст інформації
Рiшенням наглядової ради ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент” (протокол  №195 вiд 30.06.202020р.) з врахуванням рiшення правлiння ПрАТ “Iвано-Франкiвскцемент” вiд 30.06.2017р.(протокол №35 вiд 30.06.2020р) обрано з 01.07.2020р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:- члена правлiння Маковiйчука Миколу Васильовича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення  останнi 5 рокiв займав посади начальника цементного виробництва-головного iнженера цементного виробництва,  директора з виробництва, члена правлiння  ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”.

особлива посадові 30062020