Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал  2023 року
31.01.2024

                                                                    

Додаток 29
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу III)

                                                         Титульний аркуш

              29.01.2024

             (дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

01/149-1/7

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння Круць Микола Федорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Проміжна інформація емітента цінних паперів
за
4 квартал  2023 року

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента. Приватне акцiонерне товариство “Iвано-Франкiвськцемент”
2. Організаційно-правова форма . Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00292988
4. Місцезнаходження. 77422  Тисменицький с. Ямниця
5. Міжміський код, телефон та факс. (0342) 583712 (0342) 583764
6. Адреса електронної пошти. vorobets@ifcem.if.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

 

Проміжну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
 
https://www.ifcem.if.ua   30.01.2024
(URL-адреса сторінки) (дата)

 

 

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X
3. Інформація про посадових осіб емітента. X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
1) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента;  
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції;  
5. Відомості про цінні папери емітента: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента;  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
8. Інформація про вчинення значних правочинів.  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.  
13. Інформація про заміну управителя.  
14. Інформація про керуючого іпотекою.  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).  
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.  
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).  
24. Проміжний звіт керівництва. X
25. Твердження щодо проміжної інформації. X
26. Примітки. X

 

Примітки : Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про емiтента” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про посадових осiб емiтента” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента ” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – за звiтний перiод  емiтент не вiв господарську та фiнансову дiяльнiсть.

Cкладова змiсту ” Iнформацiя про зобов’язання та забезпечення емiтента” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – на кiнець звiтного перiоду  емiтент не мав зобов’язаннь та забезпеченнь.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї ” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – за звiтний перiод  емiтент не вiв господарську та фiнансову дiяльнiсть.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої  продукцiї ” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – за звiтний перiод  емiтент не вiв господарську та фiнансову дiяльнiсть.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про цiннi папери емiтента” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски акцiй емiтента” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про облiгацiї емiтента ” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом ” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента ” не включена до складу промiжної  iнформацiї   – за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “нформацiя щодо корпоративного секретаря ” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки емiтент не має посади корпоративного секретаря.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення значних правочинiв ” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод емiтент не мав вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кь” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про замiну управителя” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про керуючого iпотекою” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iпотечне покриття” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям ” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття ” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) ” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку ” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою)” не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту “Промiжний звiт керiвництва” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Твердження щодо промiжної iнформацiї” включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство “Iвано-Франкiвськцемент”
2. Дата проведення державної реєстрації  01.02.1999
3. Територія (область)  UA26040390000023006
4. Статутний капітал (грн.)  133131500.00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
7. Середня кількість працівників (осіб) 1710
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.51  ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ
 23.65  Виготовлення виробiв з волокнистого цементу
 43.29  Iншi будiвельно-монтажнi роботи
9. Органи управління підприємства Правління Товариства
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа).

Якщо кількість фізичних осіб – засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб :

1. Cemln West SA, місцезнаходження : ШВЕЙЦАРІЯ 6312  н/д Turmstrasse 18,Steinhausen, ідентифікаційний код юридичної особи : 275.084.54

 

 

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  АТ “Укрексiмбанк”
2) МФО банку  322313
3) Поточний рахунок  UA553223130000026000000007572
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  АТ “Укрексiмбанк”
5) МФО банку  322313
6) Поточний рахунок  UA953223130000026002000007075

 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення дії ліцензії  (за наявності )
1 2 3 4 5
Видобування корисних копалин 4373 19.09.2007 Державна служба геології та надр України 01.09.2036
Опис відсутній
Видобування корисних копалин 4538 13.12.2007 Державна служба геології та надр України 13.12.2027
Опис відсутній
Видобування корисних копалин 5330 13.01.2011 Державна служба геології та надр України 13.01.2031
Опис відсутній
Видобування корисних копалин 4745 22.10.2008 Державна служба геології та надр України 27.02.2038
Опис відсутній
Видобування корисних копалин 6571 07.10.2021 Державна служба геології та надр України 18.12.2027
Опис відсутній
Видобування корисних копалин 6570 07.10.2021 Державна служба геології та надр України 13.08.2035
Опис відсутній
Геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка 4736 16.03.2016 Державна служба геології та надр України 16.03.2026
Опис відсутній

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

 

з/п

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років)   Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1 2 3 4 5 6 7
1 Заступник голови правління з транспорту і транспортної логістики Дубас Іван Богданович 1973 вища 28 ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Директор з транспорту і транспортної логістики

Опис Повноваження та обов’язки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди   – за контрактом.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
2 Член наглядової ради Лютий Василь Iванович 1955 Вища 47 ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Член правлiння та член наглядової ради Товариства

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3 Головний бухгалтер Городецький Михайло Iванович 1970 Вища 35 ТОВ “Iвано-Франкiвськцемент-етернiт”

34436257

Головний бухгалтер

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
4 Голова правлiння Круць Микола Федорович 1952 вища 52 ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Голова наглядової ради Товариства.

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
5 Член наглядової ради Круць Галина Федорiвна 1959 Вища 46 ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Член наглядової ради Товариства.

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
6 член наглядової ради Скрип’юк Богдан Федорович 1957 Вища 42 ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Член наглядової ради Товариства.

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
7 Член правлiння Маковiйчук Микола Васильович 1968 Вища 35 ПАТ “Івано-Франківськцемент”

00292988

Директор з виробництва

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
8 Член наглядової ради Воробець Володимир Ярославович 1974 Вища 28 ПАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Член наглядової ради Товариства.

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
9 Заступник голови правління з інформаційних технологій Дмитраш Андрій Миколайович 1972 вища 29 ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Начальник управління інформаційних технологій

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10  Заступник голови правління з будівництва Кулик Олег Зіновійович 1978 вища 23 ТОВ “Івано-Франківськ-Гіпс”

43632419

директор

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
11 Заступник голови правління із земельних ресурсів та надрокористування Мушинський Василь Михайлович 1971 вища 29 ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Начальник управління земельних ресурсів та надрокористування

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
12 Заступник голови правління з регіонального розвитку виробництва Гаєвий Андрій Юрійович 1981 вища 18 ПрАТ “Iвано-Франкiвськцемент”

00292988

Начальник філії “Термінал”

Опис Повноваження та обовязки – керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди  – за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

 

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.12.2010 1122/1/10 НКЦПФР UA4000170070 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 100.00 1331315 133131500.00 100.000000000000
Опис Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

 

 

 

 

1) найменування ТОВ “АГРОНОВТЕХ”
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) ідентифікаційний код юридичної особи 13642208
4) місцезнаходження 77422, Iвано-Франкiвська обл.Тисменицький р-н,с.Ямниця
5) опис Пiдприємство здiйснює  дiяльнiсть згiдно  Статуту, згiдно з  кодом  КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.

 

 

1) найменування ТОВ “IВАНО-ФРАНКIВСЬК-ДАХ”
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) ідентифікаційний код юридичної особи 43632293
4) місцезнаходження 77422, Iвано-Франкiвська обл.Тисменицький р-н,с.Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1.
5) опис Пiдприємство здiйснює  дiяльнiсть згiдно  Статуту, згiдно з  кодом  КВЕД 23.65 Виготовлення виробiв iз волокнистого цементу.

 

 

 

 

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Вид цінних паперів Міжнародний ідентифікаційний номер Найменування органу, що наклав обмеження Характеристика обмеження Строк обмеження
1 2 3 4 5 6 7

 

 

  1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
01.12.2010 1122/1/10 UA4000170070 1331315 133131500.00 1331315 0 0
Опис Всі акції емітента є голосуючими

 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

 

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент” (далі – “Компанія”) представляє Звіт про управління разом з фінансовою звітністю Компанії за 4 квартал 2023 року.

Звіт складено у відповідності до вимог ст. 6, ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV, згідно з положеннями Наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління” від 07.12.2018р. №982, з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління” від 18.01.2019р. № 27.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за інформацію, викладену в даному Звіті.

  1. Інформація про діяльність та організаційну структуру

Інформація про основну діяльність

Компанія була створена в Україні як публічне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” у 1999 році. Рішенням Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2017 року організаційно-правова форма Товариства була змінена з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Основним видом діяльності Компанії за КВЕД є 23.51 Виробництво цементу. Основні виробничі фонди розміщені на території с. Ямниця, Ямницької ОТГ, Івано-Франківської області.

Організаційна структура та керівництво

Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Компанії, є Правління.

Протягом 3 кварталу 2023 року не було змін в організаційній структурі Компанії.

  1. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Економічне середовище

Діяльність Компанії переважно здійснюється в Україні. Відповідно, на бізнес Компанії впливають економіка та фінансові ринки України, яким притаманні особливості ринку, що розвивається. Політична та економічна ситуація в Україні останніми роками нестабільна. Правова, податкова та адміністративна системи продовжують розвиватися, проте пов’язані з ризиком неоднозначності тлумачення їхніх вимог, які до того ж схильні до частих змін, що вкупі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для підприємств, що ведуть бізнес в Україні.

21 лютого 2022 року Російська Федерація офіційно визнала дві українські невизнані області – Луганську та Донецьку та дозволила використання збройних сил на цих територіях. 24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну та розпочали військові дії у кількох місцях. Ці тривалі дії призвели до людських жертв, значного переміщення населення, пошкодження інфраструктури, введення Національним банком України певних адміністративних обмежень на операції з конвертації валюти та платежів за кордон та загалом значного порушення економічної діяльності в Україні. Це може мати згубний вплив на політичне та бізнес-середовище в Україні, у тому числі на здатність багатьох підприємств продовжувати свою діяльність у звичайному режимі.

Ризики війни для економіки України: скорочення виробництва, збільшення нестабільності, руйнування інфраструктури, втрати бізнесу, а в останньому кварталі 2022 р. різко посилився ризик дефіциту енергетичних ресурсів унаслідок цілеспрямованого руйнування ворогом енергетичної інфраструктури України. Критичний стан в енергетиці дається взнаки як у виробничій, так і у соціальній сферах. Хоча технологічно рівень ризиковості втрати централізованого енергопостачання розподілений по секторах вельми нерівномірно, дається взнаки загальне зниження економічної активності та погіршення ділових очікувань в умовах загрози тривалих блекаутів.

Послідовна політика НБУ дозволила уникнути відпливу капіталів з країни та некерованої девальвації гривні. Стабільність та передбачуваність курсу гривні знижували негативні інфляційні очікування. При цьому збережено золотовалютні резерви країни, досягнуто відносної рівноваги на готівковому та достатньої стійкості на безготівковому ринку валюти. Попри активну монетизацію дефіциту бюджету через купівлю урядових облігацій Нацбанком, завдяки компенсаційній монетарній політиці вдалося також зберегти прийнятні темпи зростання цін та уникнути гіперінфляції.

За поточних обставин Компанія здійснює діяльність на 70% звичайної потужності зі збереженням свого персоналу. Основні активи Компанії, такі як основні засоби та запаси, розташовані в Івано-Франківській області (західний регіон України). Наразі в області не проводились військові дії та жодних пошкоджень активів та обладнання не відбулося.

Компанія очікує зростання попиту на будівельні матеріали, необхідних для відбудови інфраструктури пошкоджених населених пунктів України, після завершення військових дій з відповідним подальшим зростанням обсягів реалізації.

 

 

  1. Ліквідність та зобов’язання

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов’язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов’язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії.

Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на достатньому рівні. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв’язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

  1. Екологічні аспекти

Компанія здійснює постійний моніторинг навколишнього середовища (атмосферне повітря, вода, ґрунт, шумове навантаження, вібрація) на межах санітарно-захисної зони з населеними пунктами із залученням Лабораторного центру МОЗ України в Івано-Франківській області. Компанія реалізує проект “Мобільна екологічна лабораторія” – переобладнання електроавтомобіля під мобільну лабораторію для моніторингу за станом навколишнього середовища. Компанія дотримується зобов’язань щодо захисту та зменшення гранично допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Компанія створила систему управління відходами відповідно до вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Модернізовано системи обезпилення транспорту, придбано та встановлено пиловсмоктуючу установку для очистки автоцементовозів від цементного пилу.

Компанія використовує власну сировину, добуває та транспортує породу, мінімізуючи відходи завдяки внутрішньому обміну ресурсами між різними виробництвами. Компанії важливий стан довкілля, тож вона відповідально підходить до його використання.

  1. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2023 року складає 1 710 осіб.

Компанія ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.

Компанією щомісячно по підрозділах здійснюється аналіз впровадження інтегрованої системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці та охорони навколишнього середовища згідно стандартів ДСТУ ISO 14001:2015 та ДСТУ ISO 45001:2019. Здійснюється постійний контроль наявності дозвільних документів, необхідних кваліфікаційних посвідчень, результатів медогляду про відсутність медичних протипоказань до виконання певного виду робіт. Проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки: інструктаж персоналу, модернізація обладнання тощо.

Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів. Спеціалісти компанії мають доступ до найновіших технологій у галузі, а також можливість безперервно навчатися та вдосконалювати свої знання завдяки налагодженій співпраці з українськими та європейськими вищими навчальними закладами.

Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України. Компанія турбується про здоров’я й добробут працівників, забезпечуючи їм повний соціальний захист та можливості кар’єрного росту.

  1. Основні ризики та невизначеності

Ризики, що пов’язані з фінансовими інструментами

Компанія зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв’язку з утримуваними нею фінансовими інструментами.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов’язань може призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Управління кредитним ризиком, пов’язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним ризиком клієнтів.

Ризик ліквідності

Див. вище.

Операційні ризики

Операційний ризик – ризик збитку в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем або зовнішніх подій. Операційні ризики включають юридичні ризики, але виключають стратегічні і репутаційні.

У своїй діяльності Компанія стикається з численними ризиками. Більшість з них є внутрішніми та типовими для всіх організацій (як то ризики, що надходять від співробітників і внутрішніх процесів), і методи управління ними є типовими для всіх організацій. Компанія не є виключенням, і має всі подібні інструменти. В тому числі, системи розподілу посадових обов’язків, систему мотивації персоналу, заходи у галузі охорони та безпеки праці, внутрішні інструкції, наявність систем внутрішнього контролю, служби безпеки, політик та інструментів боротьби з корупцією та шахрайством, системи моніторингу за дотриманням законодавства, включаючи внутрішні навчання та інструктажі, систему контролю за доступом до конфіденційної інформації та інформаційною безпекою, система управління безперервністю діяльності Компанії на випадок надзвичайних подій тощо.

Зовнішні ризики Компанії також включають загальні операційні ризики поза зоною контролю та впливу Компанії. Зокрема, до них відносяться фактори нерозвиненості економічного та фінансового ринку, кліматичні та фактори та пов’язані з ними зміни на ринку, вплив на діяльність Компанії частих змін у законодавстві України та регуляторних дій органів влади, зміни вимог у сфері оподаткування чи бухгалтерського обліку тощо. Політикою Компанії є повне дотримання законодавства, норм та стандартів України, в тому числі в галузі охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, що може призводить до додаткових витрат на дотримання норм і заходи з ліквідації невідповідностей, які впливають на її операційний та фінансовий стан, а також на конкурентне позиціювання на ринку.

Компанія здійснює ідентифікацію, моніторинг та застосовує заходи мінімізації щодо всіх інших ризиків, не зазначених вище.

  1. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій

Компанія є членом громадського об’єднання Івано-Франківська обласна організація товариства винахідників та раціоналізаторів України. Підприємство являється довгостроковим партнером Національного університету “Львівська Політехніка” та Івано-Франківського технічного університету нафти і газу. Ведуться спільні проекти: випробування будівельних матеріалів і виробів; проведення вимірювань; дослідження енергоощадних технологій виробництва будівельних матеріалів та виробів. Протягом звітного періоду Компанією направлено значні кошти на дослідження та розробки.

  1. Інформація про фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2023 р. фінансові інвестиції Компанії в асоційовані і дочірні підприємства складають 316 042 тисячі гривень. Фінансові інвестиції представлені, в основному, інвестиціями в ТОВ “Агроновтех” (315 942 тисячі гривень станом на 31 грудня 2023 р.), вид діяльності якого 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, та ТОВ “Івано-Франківськ-ДАХ” (100 тисяч гривень станом на 31 грудня 2023 р.), вид діяльності якого 23.65 Виготовлення виробів з волокнистого цементу.

  1. Ймовірні перспективи подальшого розвитку

Незважаючи на всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії. До чинників, котрі сприятимуть господарському розвитку Компанії, можна віднести наступні: реконструкція та модернізація діючого виробництва, сучасне обладнання і лабораторний контроль якості продукції, впровадження інноваційних методів управління діяльністю Компанії, зростання асортименту продукції що виробляється, суттєве збільшення потреби в продукції що виробляє підприємство.

Однак 24 лютого 2022 року російські війська розпочали військові дії в декількох місцях України. Зазначені заходи призвели до втрат, значної дислокації населення, пошкодження інфраструктури, введення деяких адміністративних обмежень на операції з конвертації валюти та платежів за кордон Національним банком України та загального значного зриву господарської діяльності в Україні. Це може мати згубний вплив на політичне та ділове середовище в Україні, в тому числі на здатність багатьох суб’єктів продовжувати бізнес як зазвичай.

Головним ризиком найближчого часу варто вважати посилення руйнувань енергетичної інфраструктури внаслідок цілеспрямованих ворожих атак.  Так само ймовірною метою агресора може стати спроба руйнування транспортної інфраструктури, що може ускладнити реалізацію важливих та термінових гуманітарних та економічних завдань. Похідним наслідком для економіки може стати подальше ускладнення та здорожчання логістики, зокрема – для експортних поставок. Комплекс ризиків пов’язаний із імовірним зниженням рівня реальних доходів населення.  Зниження купівельної спроможності послабить споживчий попит як важливий рушій економіки.

 

 

 

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Твердження щодо промiжної iнформацiї.

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї.

 

Наскiльки нам вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 2022 рік пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть>, мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.  Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до  статтi 126 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки””. Промiжна фiнансова звiтнiсть за 2022 рік розкриває всi вiдомi питання, якi мають вiдношення до здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, у тому числi iстотнi умови, подiї i плани керiвництва. В даний час не iснує планiв щодо скасування, лiквiдацiї або якого-небудь iншого припинення дiяльностi Товариства.

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року