Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції
22.11.2021

Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.11.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

01/2152-1/7

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння Круць Микола Федорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент”
2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
3. Місцезнаходження 77422 с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00292988
5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 58-37-12 (0342) 58-37-64
6. Адреса електронної пошти office@ifcem.if.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  www.ifcem.if.ua 22.11.2021
  (URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

 

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 – 10 глави 1 розділу III)

  1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.11.2021 ПЕРМІКСО ЛІМІТЕД (PERMIXO LIMITED) HE292299 3.387 0.000
Зміст інформації
19.11.2021  року Приватним акціонерним товариством “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” (надалі – Товариство) було отримано Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 18.11.2021 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному реєстрі власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ ” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”, а саме: пакет акцій акціонера – юридична особа – ПЕРМІКСО ЛІМІТЕД (PERMIXO LIMITED)  (Реєстраційний номер HE292299, країна реєстрації – КІПР)  що володіло 45 098 штук простих  іменних акцій, що становило – 3,387477% в загальній кількості акцій Товариства, зменшився  та після змін не володіє акціями товариства;

відчуження права власності на акції відбулось прямим способом;

відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – дана інформація відсутня;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності)- відсутня

2 19.11.2021 “ЦемІнВест СА” (CemInWest SA) CHE-275.084.542 96.613 100.000
Зміст інформації
19.11.2021  року Приватним акціонерним товариством “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” (надалі – Товариство) було отримано Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 18.11.2021 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному реєстрі власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ ” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ” а саме: пакет акцій акціонера – юридична особа – “ЦемІнВест СА” (CemInWest SA)  (Реєстраційний номер CHE-275.084.542, країна реєстрації – ШВЕЙЦАРІЯ)  що володіло 1 286 217  штук простих  іменних акцій, що становило – 96,612522% в загальній кількості акцій Товариства, збільшився  та після змін володіє 1 331 315  штук простих  іменних акцій, що становило – 100% в загальній кількості акцій Товариства.

набуття права власності на акції відбулось прямим способом;

відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – дана інформація відсутня;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності)- відсутня

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (PDF )

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (XML )