Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
30.07.2020

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район,                с. Ямниця, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення  про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори)    ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, які  відбудуться 14 серпня 2020 року(дата завершення голосування).

Форма бюлетеня для голосування  буде розміщена 04.08.2020р. на веб-сайті Товариства: www.ifcem.if.ua.

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення  Загальних зборів  – станом на 24-00 год. 28.07.2020р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – станом на 24-00 год. 10.08.2020р.

 

                      Порядок денний Загальних зборів:

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії  Загальних зборах акціонерів Товариства депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА»  відповідно до укладеного договору.

2.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2020р.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2020р.:

1.Припинити в 2020р. виробництво та продаж будь-яких  будівельних матеріалів з використанням азбестоцементної та волокнистоцементної технологій.

2.Припинити в 2020р. виробництво та продаж будь-яких будівельних матеріалів з використанням гіпсових в’яжучих.

3.Про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  у 2020 році.

 Проект рішення:

Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди     №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 22 000 000 000,00 (двадцять два мільярди) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище  12 000 000 000,00 (дванадцяти мільярдів) гривень.

4.Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів в розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, в т. ч. 189 164 000,00 (сто вісімдесят дев’ять мільйонів сто шістдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2017р. та 10 836 000,00 (десять мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч) гривень  00 копійок з нерозподіленого прибутку за 2018р.. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок        (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів,  шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до  порядку денного Загальних зборів : www.ifcem.if.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових  Загальних зборів до дати прове­дення  Загальних зборів акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua. Довідки за телефоном:  (0342) 58-37-11.  Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Воробець В. Я(член Наглядової ради).

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень ) на електронну адресу: vorobets@ifcem.if.ua.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Акціонер здійснює голосування на Загальних зборах шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.   Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства: www.ifcem.if.ua. Бюлетні для голосування приймаються депозитарною установою до 18-00год. 14 серпня 2020р.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах  відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

 

 

Наглядова рада Товариства