ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ
19.04.2021

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент» (надалі – Товариство) повідомляє:

  • загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14 квітня 2021 року, складає 1 331 315 штук простих іменних акцій;
  • кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14 квітня 2021 року, складає 1 331 315 штук  простих іменних акцій.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент»

 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів (надалі по тексту – «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» (надалі по тексту – «Товариство») таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

 

Інформація про акції