Особлива інформація
01.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01/506-8/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правлiння

Круць Микола Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

77422 с. Ямниця , –

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00292988

5. Міжміський код та телефон, факс

(0342) 583712 , (0342) 583764

6. Адреса електронної пошти

office@ifcem.if.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ifcem.if.ua

01.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.03.2019

50 000 000

5 054 258

989,26

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства „Івано-Франківськцемент” (протокол № 27 вiд 29 березня 2019 року) було прийнято рiшення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п’ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (тридцяти мільярдів) гривень.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік становить 5 054 258 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік – 989,26%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 331 315шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 331 315 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “ЗА” прийняття рішення – 1 331 315 шт. (100%), “ПРОТИ”-0 шт. (0%).

Особлива інформація

Особлива інформація підписана електронно-цифровим підписом