Замовити дзвінок
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
31.05.2018

1.Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Івано-Франківськцемент»
  2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
  3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область
  4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
  5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 2.Текст повідомлення:

          Рішенням наглядової ради ПрАТ “Івано-Франківськцемент” (протокол  №136 вiд 24.05.2018р.) обрано з 24.05.2018р. на строк до 24.04.2021р. головою наглядової ради  члена наглядової ради-представника акціонера (Круця Миколи Федоровича, що володіє часткою у статутному капiталi емiтента  в розмірі 3,387177%) Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832,  виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

3.Підпис:                   

              Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова  правління Круць Микола Федорович.