Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
03.05.2018

Приватне акціонерне товариство

«Івано-Франківськцемент»

Повідомлення про виникнення

особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості:

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Івано-Франківськцемент»

Код за ЄДРПОУ: 00292988

Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область

Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.

Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua

Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення:

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ “Івано-Франківськцемент”  (протокол №25 від 25.04.2018р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на   вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди   №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п’ятдесят мільярдів) гривень .

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік становить 5 120 597 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік – 976,45%.

            Загальна кількість голосуючих акцій:  1 331 315шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:       1 331 315 шт.

3. Підпис:                                                                     

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова  правління Круць Микола Федорович.