Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
29.03.2016
 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Публічне акціонерне товариство “Івано-Франківськцемент” (код за ЄДРПОУ 00292988; місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Івано-Франківськцемент” відбудуться 26.04.2016 року об 11-00 годині в приміщенні Будинку культури ПАТ “Івано-Франківськцемент” за адресою: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця.

 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація учасників зборів з 10-00 год. до 10-45 год. в день та за місцем проведення зборів.

 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2016 року (станом на 24-00 год.).
 2. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 3. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
 4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 9. Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2016 році.
 10. 8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

 

 1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 77422, с.Ямниця, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Довідки за телефоном: (0342) 58-37-32. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Воробець В. Я.

 

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
2015р. 2014р.
Усього активів 2 395 789 2 290 037
Основні засоби 2 679 727 2 506 875
Довгострокові фінансові інвестиції 9 723
Запаси 253 151 240 685
Сумарна дебіторська заборгованість 124 761 143 860
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 799 83 392
Нерозподілений прибуток 75 798 193 294
Власний капітал 549 346 666 943
Статутний капітал 133 132 133 132
Довгострокові зобов’язання 1 544 050 1 225 462
Поточні зобов’язання 302 393 397 632
Чистий прибуток (збиток) – 117 496 -104 975
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1 331 315 1 331 315
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду _
Чисельність працівників на кінець періоду 1 294 1 523

 

 1. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 21.03.2016 р. в №54 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».