Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
04.05.2017

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ “Івано-Франківськцемент”  (протокол №24 від 25.04.2017р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на   вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди   №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів) гривень .

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 3 373 092 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2016 рік – 889,39%;

            Загальна кількість голосуючих акцій:  1 297 241шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:       1 292 316 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “ЗА” прийняття рішення –         1 292 316 шт. (100%), “ПРОТИ”-0 шт. (0%).

 

 

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»