Підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства “Івано-Франківськцемент” 21 квітня 2015 р.
10.04.2015

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

    Вирішили:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Крутого Романа Анатолійовича, Білоус Світлану Вікторівну, Бандуру Богдана Дмитровича. Затвердити  наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і  з третього по десяте– до 5 хв., по другому питанню – до 20хв., для виступів, запитань – до 3 хв та  порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів “за”, “проти”, “утримався”  і бюлетеня №2 кумулятивного голосування по питанню обрання члена наглядової ради .

Проголосувало:

         За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

  Результати голосування: рішення прийнято.

 1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

        Вирішили:

Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

           Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2014р.

 

Проголосувало:

         За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

 1. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

           Вирішили:

Звіт ревізійної комісії про роботу та висновки  щодо річного звіту і балансу  товариства за 2014 рік затвердити.

Проголосувало:

         За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

            Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

 1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

            Вирішили:

В зв’язку з відсутністю прибутку за 2014р.  прибуток не розподіляти.

Проголосувало:

 За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

 1. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2015 році.

   Вирішили :

а)Затвердити укладені ПАТ “Івано-Франківськцемент”  з АТ “Укрексімбанк” наступні договори:

 1. Генеральну угоду №5405N2 від 27.12.2005р., з всіма змінами та доповненнями;
 2. Кредитний договір №151113К9 від 06.08.2013р з всіма змінами та доповненнями;
 3. Кредитний договір №151113К15 від 15.08.2013р. з всіма змінами та доповненнями;
 4. Кредитний договір №151113К16 від 22.08.2013р з всіма змінами та доповненнями;
 5. Кредитний договір №5414К23/SL-71-EXIM від 29.12.2014р з всіма змінами та доповненнями;
 6. Кредитний договір №151113К12/EEP-05-EXIM з всіма змінами та доповненнями;
 7. Кредитний договір №5414К10 від 18.06.2014р з всіма змінами та доповненнями;
 8. Кредитний договір №5414К20 від 19.11.2014р з всіма змінами та доповненнями;
 9. Кредитний договір №5414К9/SL-54-EXIM від 12.05.2014р. з всіма змінами та доповненнями;
 10. Іпотечний договір №5414Z6 від 30.04.2014р. з всіма змінами та доповненнями;
 11. Договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р. з всіма змінами та доповненнями;
 12. Договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р. з всіма змінами та доповненнями;
 13. Договір застави №5407Z27 від 28.04.2007р. з всіма змінами та доповненнями;
 14. Договір застави  №5407Z89 від 31.10.2007р. з всіма змінами та доповненнями;
 15. Іпотечний договір №5408Z17 від 18.04.2008р. з всіма змінами та доповненнями;
 16. Договір застави №5408Z18 від 18.04.2008р. з всіма змінами та доповненнями;
 17. Договір застави №5409Z7 від27.02.2009р.з всіма змінами та доповненнями;
 18. Договір застави №5410Z19 від 30.09.2010р.з всіма змінами та доповненнями;
 19. Договір застави №5412Z11 від 03.08.2012р.з всіма змінами та доповненнями;
 20. Договір застави №5413Z17 від 31.07.2013р. з всіма змінами та доповненнями;
 21. Договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р. з всіма змінами та доповненнями;
 22. Договір застави №5414Z2 від 28.02.2014р. з всіма змінами та доповненнями;
 23. Договір застави №5414Z3 від 06.03.2014р.з всіма змінами та доповненнями;
 24. Договір застави №5414Z4 від 24.04.2014 р.з всіма змінами та доповненнями;
 25. Договір застави №5415Z1 від 12.01.2015 р. з всіма змінами та доповненнями;
 26. Договір застави №5415Z2 від 12.01.2015 р. з всіма змінами та доповненнями.

 

б) Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії генеральної угоди                № №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави укладених з АТ “Укрексімбанк”) вартість кожного з яких не перевищуватиме  5 000 000 000,00 (п’ять мільярдів) гривень.

 

Проголосувало:

         За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

 

 1. Про передачу в заставу АТ „Укрексімбанк” з метою забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою №5405N2 від 27.12.2005р. майнових прав за контрактами/договорами на придбання обладнання та товарів в обороті.

   Вирішили :

Надати згоду  ПАТ „Івано–Франківськцемент ” передати в заставу АТ „Укрексімбанк” з метою забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою №5405N2 від 27.12.2005р., за окремим рішенням Наглядової ради,  майна, що належить на праві власності ПАТ „Івано–Франківськцемент”, а саме: майнові права за контрактами/договорами укладеними ПАТ „Івано–Франківськцемент ” з контрагентами, вартість яких не перевищуватиме в еквіваленті  2 000 000 000(два мільярди) гривень та товари в обороті (готова продукція, запаси, сировина, ТМЦ) на загальну балансову вартість, що не перевищуватиме 2 000 000 000(два мільярди) гривень.

Проголосувало:

За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

 1. Обрання члена наглядової ради.

     Вирішили:

Обрати членом Наглядової ради на термін до 27.12.2015р. Лютого Василя Івановича

Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:

     За   Лютого Василя Івановича 1 295 544 голоси.

    Результати голосування: рішення прийнято.

 1. 10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

   Вирішили :

 1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити статут ПАТ «Івано-Франківськцемент» в новій редакції.
 2. Уповноважити голову правління  Круця Миколу Федоровича підписати  статут      ПАТ «Івано-Франківськцемент» в новій редакції  та здійснити його державну реєстрацію.

Проголосувало:

         За дане рішення проголосувало 1 295 544 голоси, що складає 100% від зареєстрованих акціонерів, які мають право на голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, “проти“  – 0 голосів (0%), “утримались“ -0 голосів( 0%).

    Результати голосування: рішення прийнято.

Правління ПАТ «Івано-Франківськцемент»